תפריט נגישות
x
הצימרים שלי

ביטולים והחזרות

רכישה באמצעות האתר באמצעות מערכת הזמנות און-ליין ו/או החנות נוירטואלית
אחריות והגבלת אחריות:

13. "צימר"  איננה מייצרת מידע אלא משמשת ככלי להפצת המידע כפי שמוגדר על ידי המלון / אתר האירוח לצדדים שלישיים כפי שהוא (As Is); לפיכך, אין לראות בחברה כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.


13.1 "צימר"  אינה ולא תהא אחראית לנזקים עקיפים או ישירים, שייגרמו למשתמש בגין השימוש במערכת או בגין תקלה במערכת או מכל סיבה אחרת הקשורה במערכת. "צימר"  לא תישא בשום אחריות המפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק ו/או נזקים עקיפים ותוצאתיים, שייגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, או תשלום בגין הפסדים, אובדן רווחים, בין אם נבעו מהסכם זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או מאי פעולה, שימוש או אי שימוש, במערכת או בנתונים שהופקו ממנה. 

13.2 מידע ומחירים המוצגים במערכת ההזמנות הנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, אינם באחריותה של "צימר", והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים, "צימר"  תייצג את המחיר למשתמש כפי שהוגדר  על ידי בית העסק ללא שינוי במבנה המחיר או מרכיביו.
 

13.3    צימר אינה אחראית לאי התאמות כלשהם בנתונים או בהזמנות המתקבלות מצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.

13.4. האתר ו/או ספקים אחרים מציעים למכירה במסגרת האתר חבילות לינה, אטרקציות, מוצרים וכדומה. למען הסר ספק מובהר בזה כי החבילות ו/או השירותים ו/או המוצרים האמורים מסופקים על ידי נותני השירותים ו/או הספקים המפורטים בדפי המכירה, ונותני השירותים ו/או הספקים האמורים הם האחראיים הבלעדיים לנכונות הפרטים, לטיב השירות, ובהתאמתו למתואר בדף המכירה של המוצר הרלבנטי.

14. למרות האמור לעיל מובהר בזה כי התמונות בדפי המכירה הינן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן בשום צורה ואופן, שכן יתכנו הבדלים בין המוצר הנמכר לתמונה הצמודה אליו. במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה. צימר תיירות תהא רשאית לעדכן בכל עת כל פרט ביחס לכל מכירה באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.

רכישת מוצרים/הזמנות אונליין

15. דרך קבלת המוצר ו/או השירות הרלבנטיים, או דרך האיסוף של השובר המזכה בקבלתם, תהא בהתאם לתנאים המפורטים בדף המכירה.

16. גולש הרוכש מוצרים ו/או שירותים  באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את הרכישה בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן השונים, כפי שתהיינה מעת לעת או בהתאם לתנאים המפורטים בדף המכירה. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אינם ניתנים לביטול שבעה ימי עבודה טרם המועד בו אמור להינתן השירות. אלא אם נאמר אחרת בדף המכירה.

16.1 בהזמנה ישירה  (און ליין) של  שירותי הארחה לא ניתן לבצע שינויים. כל שינוי מחייב ביטול ההזמנה (אם ניתן עפ"י הוראות הביטול) וביצוע הזמנה מחדש.

17. מובהר כי רכישת מוצרים ו/או שירותים במסגרת האתר אפשר ויחייבו  תשלום באמצעות כרטיסי אשראי, בדרך של PAYPAL או בהתאם לתנאים המפורטים בדף המכירה .

18. למרות האמור לעיל, בהזמנת שירותי אירוח אפשר ותשמש דרך התשלום האמורה לגביית מקדמה בלבד, ואילו החיוב בגין יתרת סכום הרכישה יבוצע במלון ו/או באתר האירוח. כמו כן, אפשר שמסירת כרטיס האשראי תהיה לביטחון בלבד ואילו התשלום בפועל יבוצע במלון/אתר האירוח והכל בהתאם לתנאים המפורטים בדף המכירה.

19. לתשומת לב הגולשים - לשם אבטחת המידע ומתן האפשרות לביצוע רכישות מאובטחות ללקוחותיה, צימר תיירות עושה שימוש באמצעי האבטחה וההצפנה הטובים הידועים בשוק, לרבות מערכת הסליקה המאובטחת של חברת יעד שריג.

20. למען הסר ספק מובהר בזה פעם נוספת כי האחריות המלאה למוצרים ו/או השירותים הנמכרים באמצעות האתר חלה על ספקי המוצרים ו/או השירותים בלבד, וכי על צימר לא תחול שום אחריות בקשר לכך, בין ישירה ובין עקיפה..

החזרות וביטולים

21. ניתן לבטל הזמנות לרכישה של מוצרים/שוברים ושירותים וזאת בכפוף לתנאי הביטול של כל מוצר/שובר/שירות.

21.1 לא ניתן לבצע שיניים בהזמנה סגורה. כל שינוי מחייב ביטול הזמנה נוכחית (אם מתאפשר בהתאם לתנאי הביטול) ולבצע הזמנה חדשה.

21.2 החזרת מוצרים תתבצע בהתאם להוראות לכל מוצר או שירות.

22.3 - תנאי הביטול יהיו כפופים להרואת השעה בגין חוק הגנת הצרכן התשמא.


זהו חלק מתנאי השימוש / התקנון המלא לשימוש באתר צימר, הנמצא כאן.