תפריט נגישות
x
הצימרים שלי

תנאי שימוש אתר צימר

תנאי השימוש באתר האינטרנט http://www.zimmer.co.il ואתרים נוספים הנספחים לו (להלן יחד – "האתר")

כללי

1. כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון שלהלן.
1.1 כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה, וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
* לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
1.2תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תירגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תירגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

1.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הגולש לבין צימר תיירות.

1.4התקנון נועד לקבוע כלים שיאפשרו שימוש חופשי ובלתי מוגבל בשירותים שמספק האתר, וכן בשירותים שמספקים אתרים נוספים הנספחים לו, כגון zimmersolo.co.il , megazimmer.co.il, וכו'.

1.5צימר תיירות תהא רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, ושינויים כאמור יהיו תקפים החל ממועד עדכון התקנון המפורסם באתר. התקנון עודכן לאחרונה  ביום ה-1 בחודש ינואר, 2013 (י"ט בטבת, תשע"ג).

 

תוכן האתר

2. כל תוכן האתר (למעט תכנים של גולשים או של מפרסמים), לרבות קוד המקור, עיצוב האתר, חומר מילולי, תמונות, סימני מסחר של צימר תיירות בע"מ, ח.פ. 513414227 ממושב בית הילל שבגליל העליון (להלן – "צימר תיירות"), וכיו"ב, שייכים בלעדית לצימר תיירות,  ולא ניתנים לשימוש ע"י הגולשים, ובכלל זה לא ניתנים לעיבוד, העתקה, פרסום, הפצה, וכיו"ב בכל דרך שהיא, ללא הסכמת צימר תיירות לכך, מראש ובכתב.

2.1. מובהר בזה כי לצימר תיירות אין כל זכויות בגופים המפרסמים באתר, למעט זכות השימוש בתכני הפרסום, ובהתאם לכך נאסר על הגולשים לעשות שימוש כלשהו בתכני הפרסום האמורים, אלא-אם-כן יקבלו הרשאה מתאימה מן המפרסמים הרלבנטיים. כמו כן,  מובהר בזאת, כי כל תכני המפרסמים באתר  (כולל מחירים, מבצעים, המלצות, תמונות, תיאור העסק, רמת השירות וכדו') נערכים ומתפרסמים און-ליין באתר   בידי המפרסמים  או מי מטעמם ועל אחריותם הבלעדית בלבד.

3. העלאת תכנים לאתר ע"י הגולשים תיחשב להסכמה בלתי חוזרת לכך שצימר תיירות תעשה בהם שימוש  לצרכיה, לרבות הצגתם לגולשים אחרים, עריכתם, הצגתם באופן אחר, עיבודם, יצירת יצירות נגזרות על בסיסם, וכיו"ב, וכל זאת מבלי שיהיה עליה לתת לגולשים תמורה כלשהי ו/או קרדיט.

4.הגולש מתחייב שלא להעלות לאתר תכנים העלולים לפגוע בגולשים אחרים, ובכלל זה שלא לנקוט שפה גסה, מעליבה, בוטה, מאיימת, מטרידה, מבזה, מתגרה, מסיתה, משתלחת, מינית וכיו"ב, וכן שלא להעלות לאתר תכנים בלתי חוקיים, או תכנים שיש בהם כדי להוות הפרת זכויות יוצרים או פגיעה בפרטיות.

4.1 מובהר כי האחריות המלאה לכל תוכן ו/או מידע שיועלה לאתר ע"י הגולשים תחול על הגולש הרלבנטי, וכי צימר 4.2 תיירות איננה אחראית בשום צורה ואופן לתכנים כאמור, ובכלל זה גם אינה נושאת באחריות לכל אי התאמה, אי דיוקים, טעויות, ניסיונות הטעיה וכדומה.

4.3צימר תיירות שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לשנות ו/או למחוק תוכן גולשים לפי שיקולה הבלעדי והמוחלט, ואף ללא כל סיבה. כמו כן, צימר תיירות שומרת לעצמה את הזכות להשעות גולשים לצמיתות או לפרק זמן אחר הנתון לשיקול דעתה הבלעדי והמלא משימוש באתר, וזאת מבלי לתת על כך הודעה לגולש, ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף השמור לה על-פי תקנון זה ו/או על-פי כל דין.

4.4 והמדינה ו/או צד ג' כלשהו יטענו לעבירה על החוק בקשר עם תוכן גולשים כלשהו, לרבות טענה להפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות, הגולש הרלבנטי מסכים בזה מראש לכך שצימר תיירות תעביר לצד הטוען שנפגע מתוכן הגולשים ו/או לרשויות המדינה את פרטי הגולש הרלבנטי שנשמרו באתר.

4.5 גלוי נאות: כל המידע והפרטים של המפרסמים  באתר  לרבות מחירים, מבצעים, שירותים, תמונות, מפות, סרטים,תפוסת חדרים, המלצות  או כל פרט נוסף/אחר מפורסם או מעודכן באתר, און-ליין, בידי המפרסמים או מי מטעמם ועל אחריותם בלבד!  חברת צימר לא תהיה אחריות לגבי עדכניות  או אמינות של תכנים אלו.

תלונות ביחס לתכני האתר ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל: natiweb@zimmer.co.il. צימר תיירות מתחייבת לברר את הסוגיה, ובמידת הצורך – לפי שיקול דעתה הבלעדי - להסיר את התכנים הרלבנטיים ו/או לתקנם ו/או לעדכנם.

תקינות האתר ונכונות המידע

5.צימר תיירות אינה מתחייבת לכך שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, או יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, תקלות וכשלים אחרים, ולפיכך לא תהא צימר תיירות אחראית לנזק כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך, שייגרם לגולש בעטיו.

6. כמו-כן, צימר תיירות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את שירותי האתר כולם או חלקם, לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, והכל ללא צורך בהודעה מוקדמת, או בהסכמת הגולש או בהסכמת צד שלישי כלשהו.

7. הגולש מצהיר כי ידוע לו שהמידע והתכנים באתר אינם חפים מטעויות, והם יכולים להשתנות מעת לעת, וכי צימר תיירות אינה אחראית לנכונותם בכל צורה שהיא, לרבות בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בהם, בין במישרין ובין בעקיפין. וכי השימוש במידע במצוי באתר הינו על אחריותו של הגולש בלבד.

סודיות ופרטיות  

8. לגבי גולש שאינו רשום במערכת שומרת צימר תיירות מידע סטטיסטי ואגבי, כדוגמת כתובותIP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה, וכיוצא בכך, ואין במידע זה כדי לזהות את הגולש באופן אישי.

9. לגבי גולש הרשום באתר שומרת צימר תיירות גם את נתוני ההרשמה שלו, קרי שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ומספר טלפון נייד. יודגש, כי אין הגולש חייב למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא-אם-כן הוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים באתר לגולשים רשומים (כגון הצטרפות למועדון חברים, דיוור ישיר באינטרנט/טלפון ובדפוס, רכישות באתר, הזמנת חדרים, ועוד). מובהר כי הרשמה לאתר תיחשב להסכמה מצד הגולש לשמירת המידע הנ"ל אודותיו במאגר המידע של צימר תיירות.

9.1 חברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת לצדדים שלישיים כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות לחברה, הנדרשים לפרטים לצורך מתן השירותים למשתמש באתר. כמו כן, החברה תהא רשאית למסור פרטים אודות מקרה בו החברה נדרשת לכך על-פי חוק, הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו, בכדי להגן על זכויותיה ו/או נכסיה, ו/או מטעמים מוצדקים אחרים..

9.2 החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.

9.3 החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב - ישירים ו/או עקיפים - שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

9.4 מובהר, כי החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם החברה ו/או החברות מקבוצת עזריאלי, לפי הענין, העונים על ההגדרה "דבר פרסומת", על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא"ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג' פרטים על ביצוע עסקה.
 

9.5 החברה תהיה רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים, כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות, למטרות המפורטות לעיל.

9.6 בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 רשאי כל גולש רשום לעיין במידע אודותיו, לעדכנו, לשנותו או למוחקו כליל וזאת באמצעות פניה ישירה במילל לכתובת natiweb@zimmer.ci.il

שימוש במידע שבאתר

10. צימר תיירות תהא רשאית להשתמש במידע שנאסף על גולשים באתר לצרכיה המסחריים, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים, וצרכים אחרים, וזאת בין לשימושה העצמי, ובין ולשימוש צדדים מסחריים אחרים. צימר תיירות מתחייבת שלא למסור לצד שלישי כלשהו מידע העלול לזהות גולש באופן אישי, אלא-אם-כן הגולש יהיה מעוניין בכך.

11. מובהר כי צימר תיירות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע באשר לגולשים באתר. יחד עם זאת, במקרים שאינם בשליטת צימר תיירות ו/או הנובעים מכח עליון צימר תיירות לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש הרלבנטי ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד, או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

12. גולש אשר מסר את פרטיו במערכת התפוצה (דיוור) באתר, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלו, טלפון , כתובת מגורים, ייחשב כמי שמעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, ולקבל הודעות דואר שיווקיות (Newsletters) לכתובות שמסר, והדבר יהווה הסכמה שלו למשלוח הודעות פרסומת לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. יחד עם זאת מובהר כי כל גולש יהיה רשאי לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן ולהסיר את פרטיו מרשימת התפוצה שבאתר.

רכישה באמצעות האתר באמצעות מערכת הזמנות און-ליין ו/או החנות נוירטואלית
אחריות והגבלת אחריות:

13. "צימר"  איננה מייצרת מידע אלא משמשת ככלי להפצת המידע כפי שמוגדר על ידי המלון / אתר האירוח לצדדים שלישיים כפי שהוא (As Is); לפיכך, אין לראות בחברה כמסייעת להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין.


13.1 "צימר"  אינה ולא תהא אחראית לנזקים עקיפים או ישירים, שייגרמו למשתמש בגין השימוש במערכת או בגין תקלה במערכת או מכל סיבה אחרת הקשורה במערכת. "צימר"  לא תישא בשום אחריות המפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק ו/או נזקים עקיפים ותוצאתיים, שייגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, או תשלום בגין הפסדים, אובדן רווחים, בין אם נבעו מהסכם זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או מאי פעולה, שימוש או אי שימוש, במערכת או בנתונים שהופקו ממנה. 

13.2 מידע ומחירים המוצגים במערכת ההזמנות הנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, אינם באחריותה של "צימר", והנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים, "צימר"  תייצג את המחיר למשתמש כפי שהוגדר  על ידי בית העסק ללא שינוי במבנה המחיר או מרכיביו.
 

13.3    צימר אינה אחראית לאי התאמות כלשהם בנתונים או בהזמנות המתקבלות מצדדים השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.

13.4. האתר ו/או ספקים אחרים מציעים למכירה במסגרת האתר חבילות לינה, אטרקציות, מוצרים וכדומה. למען הסר ספק מובהר בזה כי החבילות ו/או השירותים ו/או המוצרים האמורים מסופקים על ידי נותני השירותים ו/או הספקים המפורטים בדפי המכירה, ונותני השירותים ו/או הספקים האמורים הם האחראיים הבלעדיים לנכונות הפרטים, לטיב השירות, ובהתאמתו למתואר בדף המכירה של המוצר הרלבנטי.

14. למרות האמור לעיל מובהר בזה כי התמונות בדפי המכירה הינן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן בשום צורה ואופן, שכן יתכנו הבדלים בין המוצר הנמכר לתמונה הצמודה אליו. במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה. צימר תיירות תהא רשאית לעדכן בכל עת כל פרט ביחס לכל מכירה באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא.

רכישת מוצרים/הזמנות אונליין

15. דרך קבלת המוצר ו/או השירות הרלבנטיים, או דרך האיסוף של השובר המזכה בקבלתם, תהא בהתאם לתנאים המפורטים בדף המכירה.

16. גולש הרוכש מוצרים ו/או שירותים  באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את הרכישה בהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן השונים, כפי שתהיינה מעת לעת או בהתאם לתנאים המפורטים בדף המכירה. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אינם ניתנים לביטול שבעה ימי עבודה טרם המועד בו אמור להינתן השירות. אלא אם נאמר אחרת בדף המכירה.

16.1 בהזמנה ישירה  (און ליין) של  שירותי הארחה לא ניתן לבצע שינויים. כל שינוי מחייב ביטול ההזמנה (אם ניתן עפ"י הוראות הביטול) וביצוע הזמנה מחדש.

17. מובהר כי רכישת מוצרים ו/או שירותים במסגרת האתר אפשר ויחייבו  תשלום באמצעות כרטיסי אשראי, בדרך של PAYPAL או בהתאם לתנאים המפורטים בדף המכירה .

18. למרות האמור לעיל, בהזמנת שירותי אירוח אפשר ותשמש דרך התשלום האמורה לגביית מקדמה בלבד, ואילו החיוב בגין יתרת סכום הרכישה יבוצע במלון ו/או באתר האירוח. כמו כן, אפשר שמסירת כרטיס האשראי תהיה לביטחון בלבד ואילו התשלום בפועל יבוצע במלון/אתר האירוח והכל בהתאם לתנאים המפורטים בדף המכירה.

19. לתשומת לב הגולשים - לשם אבטחת המידע ומתן האפשרות לביצוע רכישות מאובטחות ללקוחותיה, צימר תיירות עושה שימוש באמצעי האבטחה וההצפנה הטובים הידועים בשוק, לרבות מערכת הסליקה המאובטחת של חברת יעד שריג.

20. למען הסר ספק מובהר בזה פעם נוספת כי האחריות המלאה למוצרים ו/או השירותים הנמכרים באמצעות האתר חלה על ספקי המוצרים ו/או השירותים בלבד, וכי על צימר לא תחול שום אחריות בקשר לכך, בין ישירה ובין עקיפה..

החזרות וביטולים

21. ניתן לבטל הזמנות לרכישה של מוצרים/שוברים ושירותים וזאת בכפוף לתנאי הביטול של כל מוצר/שובר/שירות.

21.1 לא ניתן לבצע שיניים בהזמנה סגורה. כל שינוי מחייב ביטול הזמנה נוכחית (אם מתאפשר בהתאם לתנאי הביטול) ולבצע הזמנה חדשה.

21.2 החזרת מוצרים תתבצע בהתאם להוראות לכל מוצר או שירות.

22.3 - תנאי הביטול יהיו כפופים להרואת השעה בגין חוק הגנת הצרכן התשמא.

הדין החל ומקום השיפוט

23. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו ו/או בכל הקשור להוראות תקנון זה, לרבות פירושן ו/או ביצוען, תהא מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, והדין שיחול על כל התדיינות משפטית בקשר לכל הנ"ל יהיה הדין הישראלי בלבד.