תפריט נגישות
x
הצימרים שלי

מדיניות פרטיות אתר צימר

סודיות ופרטיות  

8. לגבי גולש שאינו רשום במערכת שומרת צימר תיירות מידע סטטיסטי ואגבי, כדוגמת כתובותIP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה, וכיוצא בכך, ואין במידע זה כדי לזהות את הגולש באופן אישי.

9. לגבי גולש הרשום באתר שומרת צימר תיירות גם את נתוני ההרשמה שלו, קרי שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ומספר טלפון נייד. יודגש, כי אין הגולש חייב למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא-אם-כן הוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים באתר לגולשים רשומים (כגון הצטרפות למועדון חברים, דיוור ישיר באינטרנט/טלפון ובדפוס, רכישות באתר, הזמנת חדרים, ועוד). מובהר כי הרשמה לאתר תיחשב להסכמה מצד הגולש לשמירת המידע הנ"ל אודותיו במאגר המידע של צימר תיירות.

9.1 חברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת לצדדים שלישיים כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות לחברה, הנדרשים לפרטים לצורך מתן השירותים למשתמש באתר. כמו כן, החברה תהא רשאית למסור פרטים אודות מקרה בו החברה נדרשת לכך על-פי חוק, הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו, בכדי להגן על זכויותיה ו/או נכסיה, ו/או מטעמים מוצדקים אחרים..

9.2 החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים.

9.3 החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב - ישירים ו/או עקיפים - שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

9.4 מובהר, כי החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם החברה ו/או החברות מקבוצת עזריאלי, לפי הענין, העונים על ההגדרה "דבר פרסומת", על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא"ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג' פרטים על ביצוע עסקה.
 

9.5 החברה תהיה רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים, כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות, למטרות המפורטות לעיל.

9.6 בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 רשאי כל גולש רשום לעיין במידע אודותיו, לעדכנו, לשנותו או למוחקו כליל וזאת באמצעות פניה ישירה במילל לכתובת natiweb@zimmer.ci.il

זהו חלק מתנאי השימוש / התקנון המלא לשימוש באתר צימר, הנמצא
כאן.